Siteeraa!

Vapaa siteeraa­misoikeus

Kaikki tällä si­vustolla jul­kaistu kirjalli­nen mate­riaali, jonka Is­lamin Aika­pommi on laati­nut, on va­paasti käytet­tä­vissä ja sitee­rat­tavissa ilman mitään ra­joituk­sia:

  • Saat siteerata tekstiä sanatar­kasti ilman mi­tään pituusrajoi­tuk­sia ja ilman tar­vetta ilmoittaa tätä sivustoa lähteeksi. 
  • Saat omaksua si­vustolla esite­tyt ajatukset ja esit­tää ne ominasi joko sanatarkassa muodossa tai muunnetussa, re­fe­roidussa muo­dossa ilman tar­vetta ilmoit­taa tätä sivustoa lähteeksi.
  • Saat vapaasti tehdä linkkejä tälle sivustolle sekä kopioida ja levittää sivus­tolla olevaa ma­teriaa­lia. Huo­maa kuitenkin, että pitkien tekstipät­kien si­teeraami­nen on epäystä­vällistä vastaan­ottajan kannalta, eikä se välttä­mättä tee toivot­tua vaikutusta. Te­hokkaampaa on pitää siteeraus lyhyen yti­mek­käänä.