”Hmm, pitäisiköhän nuo ryöstää, koska se miellyttäisi Allahia?”

Arabiaa hyvin osaava ukrainalaisnainen kertoo järkyttävästä kokemuksestaan muslimisiirtolaisten valtaamassa junassa Unkarissa: ”Tilanne huipentui siihen, kun he alkoivat jutella keskenään rentoon sävyyn, pitäisikö heidän ryöstää meidät, koska se miellyttäisi Allahia, koska olemme uskottomia. He puhuivat minusta, että kannattaisi todellakin raiskata minut, koska en ole pukeutunut kunnon naisen tavoin. Minulla ei ole hijabia päässäni, enkä siis ole muslimi, joten olen paha.” (Klikkaa videon ala­palkissa olevaa tekstityskuvaketta saadaksesi englanninkielisen tekstityksen näkyviin.)

Mistä ihmeestä yllä olevassa videossa mainitut muslimimiehet ovat saaneet sellaisen käsityksen, että us­kot­tomien ryöstäminen ja raiskaaminen miellyttäisi Allahia? Vastauksen tähän löydät kirjoituksesta Allahin kosto, erityisesti osiosta Allahin armeliaisuus ja sen rajat.

Saksan kriittinen tilanne

Saksasta kantautuu huolestuttavia uutisia siitä, kuinka turvapaikanhakijat ovat alkaneet panna shari’aa täy­tän­töön pakolaiskeskuksissa. Kärsijöinä ovat kristityt ja jesidipakolaiset – ja naiset. Koska vasemmiston kult­tuuri-marxistisen ideo­lo­gian mukaan muslimit ovat aina uhreja ja kaikki muut, erityisesti juutalaiset ja kristityt, ovat heidän sortajiaan, valtamedia pyrkii peittelemään ja vähättelemään näitä monikulturistisen narratiivin kanssa ristiiriidassa olevia tapauksia:

  • Muslimien hyökkäykset kristittyä, kurdeja ja jesidejä vastaan pakolaiskeskuksissa lisääntyvät ja raaistuvat.
  • ”Pakenin Iranin salaista palvelua, koska luulin, että Saksassa voisin elää uskoni kanssa ilman sortoa. Mutta pakolaiskeskuksessa en voi myöntää olevani kristitty, koska minua alettaisiin uhkailla… He kohtelevat minua kuin eläintä. He uhkaavat tappaa minut.” – Iranilainen kristitty saksalaisessa pakolaiskeskuksessa
  • ”Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, että tänne saapuvat ovat ihmisoikeusaktivisteja… Saamme raportteja siitä, että sunnit uhkailevat shiioja väkivallalla, mukaan lukien mestaamisella, mutta suurimman paineen alla ovat jesidit ja kristityt. Ne kristityt käännynnäiset, jotka eivät kätke uskoaan, joutuvat 100 %:n varmuudella hyökkäyksen ja ahdistelun kohteiksi. – Max Klinberg, Frankfurtissa toimivan kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön johtaja
  • ”Havaitsemme, että salafistit ilmaantuvat pakolaiskeskuksiin teeskennellen olevansa vapaaehtoisia avustajia ja yrittävät varta vasten luoda kontakteja pakolaisiin kutsuakseen heidät moskeijoihinsa ja värvätäkseen heidät ajamaan asiaansa.” – Hans-Georg Maaßen, Saksan tiedustelujohtaja
  • Poliisi vaatii pikaisesti eriuskoisten siirtolaisten asuttamista erillisiin tiloihin. Jotkut poliitikot vastustavat tätä sanomalla, että sellainen erottelu olisi Saksan monikulttuuristen arvojen vastaista.
  • ”Tänne saapuvaa siirtolaismassaa on mahdotonta integroida.” – Heinz Buschkowsky, Berliinin Neuköllnin alueen entinen pormestari.

Lue lisää Soeren Kernin artikkelista Germany’s Sharia Refugee Shelters (Gatestone Institute, 1.10.2015). Lue myös Soeren Kernin uudempi artikkeli Germany: Migrant Crime Wave, Police Capitulate (Gatestone Institute, 11.10.2015): ”Näiden hyvin rikollisten nuorten käyttäytymistä poliisia kohtaan voi luonnehtia aggressiiviseksi, epäkunnioittavaksi ja alentuvaiseksi… Kun heidät pidätetään, he vastustavat ja käyvät kimppuun. Näillä nuorilla ei ole kunnioitusta valtion instituutiota kohtaan (Die Weltille vuodettu luottamuksellinen raportti).”

Kauppojen ryöstely, joukkotappelut pakolaiskeskuksissa, pakolaisten välinen rikollisuus ja mas­sii­vi­nen väkivalta, mukaan lukien toisten pakolaisten ryöstäminen, riistäminen ja jopa orjuuttaminen, nais­ten ja lasten raiskaukset, uskonnollisten ryhmien välinen valtataistelu, hyökkäykset pa­ko­lais­kes­kuk­sia vastaan… Saksan poliisiliiton puheenjohtaja Rainer Wendt kertoo muslimi-invaasion syn­nyt­tä­mistä valtavista paineista poliisin näkökulmasta ja painottaa, että muslimeille tulisi tehdä he­ti sel­väk­si, että Saksassa ei päde shari’a-laki vaan Saksan rikoslaki.

Saksan poliisiliitto ja naisten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat syyttäneet viranomaisia siitä, että nämä vähättelevät raportteja pakolaiskeskuksissa tapahtuvasta naisten seksuaalisesta häirinästä ja raiskauksista peläten turvapaikanhakijoihin kohdistuvia vastaiskuja (Reuters, 6.10.2015). Viranomaisten käyttäytyminen lä­het­tää muslimi­mie­hille selkeän viestin: viranomaiset ovat heikkoja ja on vain järkevää käyttää hyväksi sitä. Tämä on juuri päinvastainen kuin se viesti, joka auk­toritatiivisen kasvatuksen saa­neil­le, voimaa kunnioittaville mus­li­mi­mie­hille tulisi välittää. Seksuaalisen häirinnän ja raiskausten uhrit saavat myös selkeän viestin: turha valittaa, teistä ei välitetä, olette — Jari Ter­von sa­noin – ”paskasakkia”.

Katso myös alla oleva tärkeä dokumentti Saksan tilanteesta – jo ennen nykyistä siirtolaisaaltoa. Kuten do­ku­­men­tista selviää, edes Saksassa syntyneet ja koko ikänsä eläneet muslimit eivät halua integroitua isän­tä­yh­teis­kun­taan­sa vaan muodostaa enklaaveja, joissa noudatetaan Saksan perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa total­i­taa­rista shari’a-lakia ja heimokulttuurista periytyvyää hierkkista kontrollijärjestelmää, jossa oman kun­nian­sa säilyttämisestä huolta pitävän ylempiarvoisen yksilön velvollisuutena on huolehtia, että hänen omassa käsky- ja omistus­vallassaan olevat alempi­arvoiset ihmiset noudattavat nisku­roimatta yhteisön perin­teitä ja alistuvat shari’an määräyksiin.

Peruslähtökohtana muslimeille on käsitys islamin ylivallasta ja islamin yhteisön etuoikeutetusta asemasta: ylin määräysvalta kuuluu Allahille, ja niinpä ei-muslimit ”ihmisten säätämine”, keinotekoisine lakeineen, va­pauk­si­neen ja demokratioineen saavat alistua shari’an määräyksiä toimeenpanevien muslimien edessä. Lue: Mitä islam todella on?

Kuinka vasemmistomedia manipuloi ja vahingoittaa tietoisesti ihmisiä?

”Minä, joka olen aina uskonut sananvapauteen ja siihen, että journalismin keinoin voi ja pitää yrittää parantaa maailmaa, olen hämmentynyt.” – Merja Ylä-Anttila, MTV3:n päätoimittaja

MTV3:n päätoimittaja valitti kolumnissaan 1.9.2015, että ”ihmisyys on kriisissä”, havahduttuaan huomaamaan, että kaikki eivät olekaan samaa mieltä hänen vasemmistolaisen poliittisen agendansa kanssa. Kriisissä ei kui­ten­kaan ole ”ihmisyys” vaan media, joka ”journalismin keinoin … yrittää parantaa maailmaa”. Median teh­tä­vä­nä ei suinkaan ole ”parantaa maailmaa” kuvaamalla, millainen maailman pitäisi vasemmistolaisen, monikulturisten utopian mukaan olla, ja manipuloimalla ihmisiä tavoittelemaan tuota utopiaa, vaan median tehtävänä on välittää mah­dollisimman totuudenmukaista informaatiota siitä, mitä maailmassa todel­la tapahtuu, niin että ihmiset voivat sen pohjalta tehdä omat johto­päätöksensä. Yk­si va­sem­miston kes­kei­sis­tä periaatteista on, että totuudella ei ole väliä ja myös kaikki likaiset ja väkivaltaiset keinot ovat hyväk­syttäviä, jos ne edesauttavat ”so­si­aa­li­sen oikeu­den­mukai­suu­den” toteutumista. Niinpä vasemmistomedian näkökulmasta on oikeutettua valehdella, vääristellä, liioitella, yleis­tää, musta­maalata ja demonisoida, jos se edes­auttaa ”rasisteiksi”, ”fasisteiksi” ja ”is­la­mo­foo­bi­koik­si” lei­mat­tu­jen toisin­ajat­telijoiden eliminoi­mista ja vaimen­tamista, utopistisen tavoit­teen saavut­tamista ja ennen kaikkea – oman ”hyvän ihmisen” ima­gon yllä­pi­tä­mis­tä.

Esimerkkejä valtamedian harjoittamasta manipulaatiosta. Valheiden paljastuminen johtaa siihen, että yleisö yksin­ker­tai­ses­ti menettää luottamuksensa mediaan. Huom! Vi­deon alussa olevas­sa tilan­teessa ei todellisuudessa tapahdu kamp­paust­a, vaan terroristijärjestö al-Qaidan kan­natta­jaksi sittem­min paljastunut Osama al Abd al Mohsen kom­pastuu riuh­tau­dut­tuaan irti polii­sin ot­teesta. MTV3 (21.10.2015) kuitenkin itsepintaisesti jatkaa valheellisen informaation levittämístä tästä ”väli­koh­tauk­ses­ta”.

Valtamedian harjoittama tosiasioiden tietoinen peitteleminen, vähättely ja vääristeleminen utopistisen ideologian nimissä ei todellisuudessa auta ketään, vaan se vahingoittaa ihmisiä pitämällä heidät pimennossa tapahtumista ja niiden syy-seuraussuhteista, estämällä ihmisiä valmis­tau­tumasta tulevaan ja suojelemasta siten itseään ja lähim­mäisi­ään. Manipulointitarkoituksissa – peitelläkseen agendaansa ja välttääk­seen menettämästä lo­pul­li­ses­ti suuren yleisön luot­ta­musta ja sen myötä mai­no­s­tuloja – valta­media päästää kuitenkin silloin tällöin oman ideo­lo­gian­sa vastaisia uuti­sia tiukan sen­suurinsa läpi. Nämä armo­paloina rah­vaal­le an­netut jutut kuitenkin vesitetään niitä vähättelevillä toisilla uuti­silla. Esimerk­­kinä voi mai­nita MTV3:n 30.9.2015 julkai­seman uuti­sen ”Pa­hoin­pitelyitä ja teinityttöjen ahdistelua – turvapaikanhakijoita epäillään lu­kuisista rikoksista”.

Keitä ihmeessä ”pakolaiset” ovat?

EU:n tilastojan mukaan vain viidesosa EU:hun saapuneista turvapai­kan­ha­kijoista on Syyrian sota-alueelta tulleita pakolaisia (Express, 19.9.2015), ja eräiden havaintojen mukaan aitojen syyrialaisten osuus on tuotakin lukua huomattavasti pienempi (EuropeNews, 6.10.2015). On myös huo­mattava, että lähes kuka tahansa voi hankkia väärennetyn Syyrian passin (Business Insider, 15.9.2015, Project Veritas, 19.11.2015). Aitojen pa­ko­lais­ten li­säksi jou­kossa on paljon pelkkää talou­dellista hyötyä havittelevia on­nenonkijoita ja rintamakarkureita ja myös Islami­laisen valtion lähet­tämiä jihadisteja (Jihad Watch, 1.9.2015). (Ks. #EU MILITIA WATCH.) Pariisin terrori-iskujen (13.11.2015) tekijöistä ainakin kaksi tai kolme saapui Eurooppaan pakolaisvirran mukana.

Median yleisesti levittämä mielikuva traumatisoituneista, ”matkalla mur­tuneista” tu­rva­pai­kan­ha­ki­jois­ta ei oikein näytä pätevän ainakaan näihin ”nuorukaisiin”.

Helmikuussa 2015 paljastui Islamilaisen valtion (Isis) suunnitelma laukaista ”psykologisena aseena” Länttä vastaan valtava muslimi­siirto­laistulva luomaan kaaosta ja kauhua Eurooppaan ja kuljettamaan muka­naan pakolaisiksi tekeytyviä jihadisteja. Suun­nitelmassa puhutaan 500 000 pakolaisen samanaikaisesta vyö­ryt­tä­mi­ses­tä Libyan kautta Väli­me­ren yli Eurooppaan. (Mail Online, 18.2.2015, Independent, 18.2.2015). Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon valossa on vaikea arvioida, missä määrin nyt käynnissä olevassa siirto­laistulvassa on kysymys tämän suunnitelman toimeenpanemisesta ja Islamilaisen valtion tietoisesta strategisesta siirrosta. Joka tapauksessa uusimpien arvioiden mukaan pelkästään Sak­saan olisi tänä vuonna tulemassa 1,5 miljoonaa muslimi­siir­tolaista (Telegraph, 5.10.2015), ja syyskuun alussa Islamilainen valtio kerskui lähettäneensä pa­ko­lais­ten joukossa 4 000 taistelijaa Län­teen (Express, 10.0.2015). Libanonin opetusministeri Elias Bou Saab on arvioinut, että Liba­nonin pakolaisleireilrien 1,1 miljoonasta, Eurooppaan halajavasta asu­kista peräti joka vii­des­kym­menes on Islamilaista valtiota kannattava mili­tanttijihadisti (Express, 15.9.2015).

Al-Qaidan parikymmentä vuotta sitten laatima 7-vaiheinen toiminta­suunnitelma maailmanlaajuisen kalifaatin perus­ta­mi­sek­si on varsin mie­len­kiintoista luettavaa (Spiegel 12.4.2005). Kalifaattia ei lopulta perus­ta­nut al-Qai­da, jonka johto pelkäsi Yhdysvaltain murs­kaavaan sen väliin­tulollaan, vaan al-Qaidasta Abu Musab al-Zar­qawin johdolla ver­son­nut Irakin al-Qaida. Joka tapauksessa tuon ajallisesti häm­mästyttävän tarkasti toteutuneen suunnitelman ja muiden dokumenttien (Bar 2006) perus­teella on nähtävissä, että Mus­limi­vel­jes­kun­nan ma­si­noi­man nk. ”arabi­­­kevään” tapahtumat ja Islamilaisen valtion perus­taminen Syyriaan ja Irakiin ovat kaikki erittäin pitkä­jänteisen ja määrätietoisen toiminnan seurausta, vaikka tapahtumissa mukana olevat yksittäiset rivi­muslimit eivät olisi siitä millään ta­valla tietoisia. Kyseisessä suunnitelmasssa tähdätään siihen, että 2016 alkaa ”totaalisen konfrontaation vaihe” – ”tais­telu uskovien ja us­kot­tomien välillä”. Kun tämä konfron­taatio alkaa, tapahtuipa se vuonna 2016 tai myö­hem­min, länteen nyt saa­pu­­nut musli­mi­­siir­­to­­lais­­ten mas­sa voi nousta mer­kittävään, yh­teis­kun­tarauhaa horjut­tavaan asemaan: provokaatioiden avulla maallistuneetkin, islamista tus­kin mitään tietävät muslimit on var­sin help­po mo­bi­li­soi­­da ka­duille ”puo­lus­tamaan profeetan kunniaa” ja sitä kautta edistämään shari’an täytäntöön­panemista (lue: Mitä islam todella on?).

Palestiinalaisen” sheikki Muhammad Ayedin raikas näkemys ”pako­lais­kriisistä”, josta hän vyöryt­tää syyn Län­nen nis­koille. Ayed epäilee, että länsimaat haa­livat muslimeja vain voidakseen nöyryyttää ja piina­ta näi­tä pistä­mäl­lä nä­mä työs­ken­te­­­le­mään teh­­taisiinsa: ”Emme koskaan tule seu­raamaan heidän us­kon­to­aan… Pian tallomme heidät jalkoi­himme, jos Allah suo… Sii­tämme heille lapsia, koska tulem­me valtaa­maan heidän maan­sa, piditte siitä tai ette, oi saksalaiset, ame­rikkalaiset, rans­kalaiset, ita­lia­lai­set ja kaikki kal­­tai­sen­­ne. Ottakaa vain vas­taan pakolaisia! Tulemme keräämään heidät ta­kai­sin tu­le­van kali­faatin nimissä.” (Al-Aqsan mos­keija, Jerusalem, 11.9.2015, Memri TV)

Robert Spencer korostaa, että nyt käynnissä olevassa ”pakolaiskriisissä” on tosiasiassa kyse hijrasta ja Eu­roopan kolo­ni­saatiosta. Termi ”hijra” tar­koittaa siirtolaisuusjihadia, muuttamista toiselle alueelle islamilaisen val­tion perustamiseksi (Frontpage, 4.9.2015). Koraanissa (4:100–104) Allah ylistää suuresti tätä jihadin muotoa ja antaa muslimeille luvan ru­koilla hijran aikana vain lyhyesti, jos he pelkäävät uskottomien hyök­kää­vään heidän kimppuunsa:

Joka pakenee kodistaan Allahin tielle, löytää kyllä turvapaikan ja asuinsijan. Joka pakenee kodistaan Allahin ja hänen lähettiläänsä luo, mutta kuolee matkalla, saa palkkansa Allahilta. Allah on Anteeksiantava, Armelias. Kun lähdette kiertämään maata, ei teille lasketa sitä synniksi, että rukoilette lyhyesti pelätessänne uskottomien hyökkäävään kimppuunne. Uskottomat ovat teidän selviä vihollisianne. Kun olet heidän kanssaan ja johdat heidän rukouksiaan, olkoon yksi osa heistä sinun kanssasi aseet mukanaan. Kun rukoilijat kumartavat rukouksen lopussa, vetäytykööt he taaksenne, ja toinen ryhmä, joka ei vielä ole rukoillut, käyköön esiin ja rukoilkoon kanssasi. Olkoon sekin varuillaan aseet mukanaan. Uskottomat haluaisivat, ettette te pitäisi huolta aseistanne ja tavaroistanne, että he voisivat yhtäkkiä käydä kimppuunne. Teille ei lasketa synniksi sitä, että laskette aseenne, jos sade vaivaa teitä tai olette sairaita, mutta olkaa varuillanne. Allah on valmistanut uskottomille nöyryyttävän rangaistuksen. Kun olette päättäneet rukouksenne, muistakaa Allahia, kun seisotte, istutte tai makaatte. Kun sitten olette päässeet turvaan, pitäkää rukouksenne. Uskovia käsketään rukoilemaan määräaikoina. Käykää väsymättä vihollistenne kimppuun. (Koraani 4:100–104)

Irakilalaispakolaiset

Suomessa asuva irakilaismies arvelee, että noin 70 % Suomeen saa­puneista irakilaisista tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta on ”turisteja”, jotka ovat saapuneet Suomeen helpon rahan perässä. Voit katsoa yllä ole­van video­klipin tästä (MTV3 21.10.2015).

On selvää, että hijra Euroopan islamisoimiseksi on harvan musli­mi­siirtolaisen päämotivaationa, mutta heidän mukanaan tuomansa maail­man­katsomus ja ajattelu- ja käyttäytymistottumukset johta­vat siitä huoli­mat­ta väis­tä­mät­tä Euroopan isla­mi­soitu­miseen. Yksilönvapauksia arvostava, naisia kunnioittava ja demokratiaan perustuva sivilisaatio tulee romahtamaan, kun sen syrjäyttää shari’aan perustuva totalitaarinen yhteiskuntajärjestelmä, jos­sa mus­limit ovat etu­oikeutetussa ja määrää­vässä ase­massa. Tilannetta voi verrata muu­ra­hais­yhteiskunnan muo­­dos­tu­mi­seen: yksittäisen muurahaisen tavoitteena ei ole rakentaa pesää, vaan muura­haisen käyttäy­ty­mistä ohjaa var­sin yk­sin­ker­tai­nen sään­­nös­tö. Silti mo­nen muurahaisen käyttäytymisen yhteis­vai­ku­tuk­sesta ilmaantuu ko­ko­nainen mo­ni­mut­­kai­nen muu­ra­hais­yh­teis­kunta. Euroopan is­la­­mi­soi­­tu­minen tulee ta­pah­tu­maan osittain tä­män­kaltaisen periaatteen mukai­sesti, osit­tain taas määrä­tie­­toi­sen, suun­ni­tel­mal­li­sen toiminnan poh­jalta, jota ohjataan moskeijoista, madrasoista ja niiden liepeillä vai­vih­kaa toi­mi­vista Mus­­li­mi­vel­jes­­kun­­nan soluista käsin.

Syyrialaisnaiset pakolaisleirillä antavat huutia Euroopan mukavuuksista ja sosiaaliavustuksista naut­ti­maan lähteneille miehille, joita kaivattaisiin kipeästi takaisin käymään jihadia, puolustamaan isän­maa­taan ja kun­niaansa – eli vahtimaan, että heidän omistus­vallas­saan olevat naiset eivät hairahdu rietastelemaan vieraiden miesten kanssa. Yksi kiperä käytännön pulma on se, että kuka nyt huolehtii verikostojen toimeenpanemisesta, kun se yleensä on perheen mies­puolisten jäsenten velvollisuus? (Verikosto ja yleensäkin kostaminen on shari’an mukaan pakollista. Lue: Kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty.) Kyseinen video paljastaa myös sen ikävän tosiasian, että alistettuun asemaansa pie­nes­tä asti aivo­pestyt, islamin panttivankeina olevat muslimi­naiset eivät funda­men­talismissaan yleen­sä jää jälkeen mus­limi­miehistä (Brown, 10.10.2015). Alis­tu­minen ja mukautuminen islamin barba­riaan on näille pelon kah­litse­mille ihmisille psyko­loginen, tiedos­tamaton hen­gis­sä­pysymis­stra­te­gia.

On myös selvää, että Turkilla on merkittävä rooli pakolais­kriisin mahdol­lista­misessa. Tässä tilan­teessa olisi erit­täin paha virhe suostua Turkin kiristys­yrityksiin ja luvata turkkilaisille viisumivapautta tai EU-jäsenyys­­neu­vot­te­lu­jen jouduttamista. Turkkia tulisi sen sijaan ran­kaista ankarasti Islamilaisen valtion tuke­misesta ja pa­ko­lais­krii­sin ta­hal­li­ses­ta pa­hen­­ta­misesta.

2015-11-29

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, jota Barack Obama on kutsu­nut luotetuksi ystäväkseen, on aktiivisesti tukenut Islamilaista val­tiota ja sallinut sen harjoittaa liike­toimintaa Turkin maaperällä. Erdoğanin per­he on mukana Islamilaisen val­tion öljy­busineksessä, ku­ten yllä ole­vasta uutisraportista selviää (Liveleak, Gates of Vienna 28.11.2015). Ks. myös Russia Todayn raportti aiheesta.

Turkin EU-jäsenyysasiaan on mah­dol­lista palata esimer­kiksi 50 tai 100 vuoden kuluttua, jos Turkki on siihen mennessä omaehtoisesti kit­kenyt islamo­fasistisen ideo­logian maa­perältään ja muut­tunut länsi­maisia ihmis­oikeuksia kunnioitta­vaksi demo­­kratiaksi.

Miksi rikkaat Persianlahden valtiot eivät vastaanota ”pakolaisia”?

Samaan aikaan kun Eurooppa tuskailee pakolaiskriisin keskellä, Syyrian ja Irakin pakolaisia ei huolita rikkaisiin Qatariin, Arabiemiraatteihin, Saudi-Arabiaan tai Omaniin. ”Mailla ei ole minkään­näköistä halua ottaa pako­laisia vastaan. Muita arabeja pidetään turvallisuusuhkana, ja heihin suhtaudutaan negatiivisesti”, sanoo professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Maissa pelätään erityisesti sitä, että pakolais­ten mukana tulee voimia, jotka yhdistyvät vastaanottaja­maiden omaan oppositioon. ”Ennen kaikkea pelätään Muslimiveljeskuntaa ja šiioja.” (Suomen Kuvalehti 37/2015, 4.9.2015)

Saudi-Arabia on kieltäytynyt ottamasta vastaan yhtään pakolaista Syyriasta, mutta ei hätää: Saudi-Arabia on luvannut rakentaa heille 200 moskeijaa Saksaan! (Frontpage 10.9.2015.) Toisin kuin kirkot ja synagogat, moskeijat eivät ole pelkkiä kokoon­tumis­paikkoja har­tau­den harjoittami­sta varten vaan ennen kaikkea musli­mien ylivaltaa symboli­soivia voiton­merk­kejä, sotilas­po­liit­tisia komento­keskuksia (Solomon & Alamaqdisi 2006) ja usein myös ase- ja ammusvarastoja (IDF Blog, 1.8.2014, Jihad Watch, 7.10.2015). Olisi tärkeää, että Länteen nyt tulleet muslimisiirtolaiset saataisiin pysymään mahdollisimman kaukana niistä.

Kuwaitilainen tutkija Fahd Al-Shelaimi selittää, miksi Persianlahden maat eivät vastaanota Syyrian pa­ko­laisia: ”Kuwait ja Persian­­lahden valtiot ovat kal­lii­ta, eivätkä ne ole sopivia pakolaisille. Ne sopivat työläisille. Liikenne on kal­lista. Elin­kus­tan­nuk­set Kuwaitissa ovat korkeat, kun taas elin­­kus­tan­nuk­set Li­ba­­nonissa tai Turkissa ovat ken­ties alemmat. Siksi on paljon hel­pompaa maksaa pakolaisille (niin että he pysyvät siellä). Loppujen lopuksi et voi vastaanottaa toisia ihmisiä, jotka tulevat toisesta ilmapiiristä, toisesta paikasta… Nämä ovat ihmisiä, jotka kärsivät psykologisista ongelmista, trau­mas­ta, ja heidät pitäisi sijoittaa tuosta noin vain (Persianlahden) yhteiskuntiin…” (France 24 Arabic TV, 17.3.2015.)

Always Look at the Bright Side of Migrant Crisis

Huom! Videon kuvauksissa ei ole vahingoitettu muslimisiirtolaisia.

Mainokset