Terrorismi elämäntapana

­muslimiterroristit.jpg

Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen: ”Minä olen teidän kanssanne. Vah­vis­ta­kaa niitä, jotka uskovat. Mi­nä asetan pelon uskottomien sydämeen. Ha­kat­kaa poikki heidän kaulansa ja raa­jan­sa!” (Ko­raa­ni 8:12)

On vaikea kuvitella, että minkään uskonnon perustaja lausuisi kuolinvuoteellaan jotain sellaista, mitä profeetta Muham­mad sanoi: ”Minut on tehty voittoisaksi terro­rilla” (Sahih Bukhari 4.52.220). Länsimaalai­silla ihmisillä on tapana olettaa naii­visti, et­tä – us­kon­to­jen ta­voin – is­la­mil­la täy­tyy ol­la rau­­han­o­mai­­nen ydin ja et­tä koska Mu­hammad oli suuren uskon­non perustaja, hänen on täy­tynyt puhua yleisen hyvän­tahtoi­suuden puo­lesta pai­not­taen kaik­kien ihmisten ih­mis- ja tasa-arvoa sekä tarvetta rakas­taa lä­him­mäistä. Mi­kään ei kui­ten­kaan voi­si ol­la kauem­pa­na to­del­lisuu­des­ta! Ko­raani (48:29) tekee jyrkän eron ylempiarvoi­sina pidetty­jen musli­mien ja alempiarvoi­sina pidetty­jen ei-mus­limien vä­lille. Vain mus­li­meja ja mus­limeiksi kään­tyviä kohtaan ke­hotetaan olemaan ar­me­liaita; kaikkia muita koh­taan Allah käskee ole­maan an­kara:

Muhammad on Allahin lä­het­tiläs ja ne, jotka seuraa­vat häntä, ovat an­karia uskotto­mille, mutta arme­liaita toi­sil­leen. (Koraani 48:29)

Kaikista elä­vistä huo­noim­pia ovat Allahin mie­lestä ne, jotka ovat kiit­tämättö­miä eivätkä usko (Koraani 9:55). (–) Milloin koh­taatte­kin heitä taiste­lussa, tee heistä pelot­tava esi­merkki niille, jotka tulevat heidän jäl­keensä, jotta he ot­taisivat va­roituksen vas­taan (Koraani 9:57).

Uskovaiset, taistelkaa niitä uskot­tomia vas­taan, jotka asuvat lä­hellä teitä, ja huo­mat­koot he tei­dät lujiksi. Tietäkää, että Allah on hurs­kaiden kanssa. (Koraani 9:123)

Ne jotka tais­televat Alla­hia ja Hänen lä­hettiläs­tään vas­taan ja kii­rehtivät te­ke­mään pa­haa, saa­vat palk­kansa: hei­dät sur­ma­taan, nauli­taan ris­tiin tai hei­dän kätensä ja jal­kansa hakataan poikki ris­tik­käin tai hei­dät kar­kote­taan maasta. Tämä on hei­dän hä­pe­änsä tässä maa­ilmassa, ja tuonpuo­leisessa heitä odot­taa an­kara ran­gais­tus. (Koraani 5:33)

Kuten Robert Spencer tähdentää, tämä periaate yksistään se­littää isla­min vihan länt­tä kohtaan ja muslimien vä­kivallan ei-muslimeja koh­taan kaikki­al­la maail­­mas­sa aina Muhammadin ajoista asti. Köyhyydellä, muslimimaiden so­siaa­lisilla oloilla tai sillä, mitä USA:n halli­tus, juutalai­set, ”ristiret­keilijät” ja ylipäätään ”uskotto­mat” teke­vät tai jät­tävät te­ke­mät­tä, ei ole käy­tän­nös­sä mitään te­ke­mistä asian kans­sa. Syy muslimien vi­haan ei pii­le meis­sä län­simaa­lai­siss­a, vaan Allah käs­kee yk­si­se­lit­tei­ses­ti musli­meja vi­haa­maan ”uskot­to­mia” (Islam Q&A:59879) ja taistele­maan heitä vastaan, kunnes he alistuvat (Islam Q&A:34830; Ko­raa­ni 8:39; Koraani 9:33).

viha.jpg

Taistelkaa heitä vas­taan, kun­nes epäju­malia ei enää pal­vota, vaan yk­sin Al­la­hia (koko maail­massa), mutta jos he herkeä­vät (pal­­vomas­ta muita Alla­hin li­säksi), tie­tää Al­lah, mitä he teke­vät. (Ko­raani 8:39)

Hän (Allah) on lähettä­nyt lä­het­tiläänsä (Muhamma­din) tuo­maan joh­da­tuk­sen ja to­tuuden us­kon­non (islamin) saat­taak­seen sen voitta­maan kaikki muut us­kon­­not, vaikka se on vastoin vääräus­kois­ten (moni­ju­ma­laisten, pa­ka­noi­den, epä­ju­ma­lan­pal­vojien ja ateis­tien) tah­toa. (Koraani 9:33)

Uskottomien väkivaltainen pelottelu ja kau­hun kylväminen näiden keskuuteen oli yk­si keskeisistä menetelmistä, joiden avul­la Mu­ham­­mad pyrki toteuttamaan Al­lahilta saa­­maansa käskyä taistella ihmisiä vas­taan, kunnes kaikki alistuvat Al­lahin ja hänen shari’ansa määräysvaltaan ja tun­­nus­tavat Mu­ham­madin pro­fee­tal­lisen ase­man. Kun kalifaattia, is­la­mi­lais­ta maa­il­­­man­­val­taa, tavoittelevat mus­li­mit ny­ky­päi­vä­nä tur­vau­tu­vat ter­ro­ris­miin, mielenosoituksiin, islam-krii­­tikoi­den uh­kai­luun ja mur­hiiin sekä val­heel­lisen in­for­maa­­tion levittämiseen (ta­qiyya), he nou­dat­ta­vat yk­sin­ker­tai­ses­ti sunnaa, pro­feet­ta Mu­ham­­­­madin elämäntapaa, jo­ka on tar­koi­tet­tu ikui­­sek­si esi­­ku­vak­si kai­kille mus­­­li­meil­le.

Anas ibn Malik on kertonut: Profeetta sanoi: ”Minut on määrätty taistelemaan ihmisiä vastaan, kunnes he to­distavat, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen lähetti­läänsä, suuntaavat kasvonsa qiblaamme (ru­kous­suun­taam­me) kohti, syövät mitä teurastamme ja rukoilevat ta­val­lam­me.” (Sunan Abu-Dawud 2635)

Muhammadin elämäntapa

Silmiinpistävää on se, kuinka suuri osa Ibn Ishaqin (k. 766) koostamasta Mu­ham­ma­din auktoritaarisesta elämäkerrasta käsittelee Muhammadin ja hänen seu­raa­jien­sa suo­rit­tamia ryöstöretkiä, taisteluita, sotasaaliin anastukseen ja jakoon liit­ty­viä ongel­mia, Muhammadin määräämiä vastustajiensa sala­mur­hia ja us­kot­to­mien jouk­ko­mur­hia.

sirat-kansi-eng.jpg sirat-kansi-fin.jpg

Tässä sivustossa siteerataan A. Guillaumen englanninkielistä käännöstä “The Life of Muhammad” Ibn Hishamin (k. 833) toimittamasta Mu­ham­ma­din elämäkerrasta, joka on lyhennetty versio Ibn Ishaqin (k. 766) laatimasta Muhammadin auk­toritatiivisesta elämäkerrasta. Ibn Hisham (s. 691) sanoo pois­ta­neen­sa Ibn Ishaqin teoksesta mm. kohtia, “jotka ovat häpeällisiä pu­hut­tavak­si; asioita, jotka voivat ah­dis­taa tiettyjä ihmisiä.” Ibn Hishamin laitoksen Muhammadin elämäker­rasta on suomentanut Jaakko Hä­meen-Anttila (Basam Books, 1999), joka on edelleen lyhentänyt merkittävästi Ibn Hishsamin ver­siota. Kun tässä sivus­tossa käytetään em. englan­ninkielistä lähdettä, siihen viitataan mer­kin­nällä Ibn Ishaq ja Hä­meen-Anttilan koos­ta­maan kar­sit­tuun käännökseen vii­ta­taan merkin­nällä Ibn Hisham. Yllä olevia kuvia klik­kaamal­la pääset tutus­tumaan teosten sisäl­lys­­luet­te­loi­­hin.

Profeetan elä­mäkerran mu­kaan Muhammad itse osallistui 27 taisteluun, minkä lisäksi hän määräsi pantavaksi täytäntöön 46 ryöstöretkeä (Ibn Ishaq, s. 659–660). Pel­käs­tään Banu Quraiza -heimon joukkomur­han yhteydessä Muham­mad tappoi 600–900 vangitse­maan­­sa qurai­zalaismiestä katkai­semalla näiden kaulat (Ibn Hisham: 320–321). Kuten on ilmeistä, Muhammadille sota- ja ryös­tö­ret­ket olivat yksinkertaisesti elä­män­ta­pa. Yhdessä terro­ristijoukkionsa kans­sa hän ryöväsi ja tuhosi uskottomien ka­ra­vaa­ne­ja, keitaita ja kyliä sekä raiskasi heidän naisensa ja otti orjiksi kaikki, joi­ta ei surmattu suoralta kädeltä, ja kaikki tämä tapahtui Allahin nimissä. Kuten seuraava hadith kuitenkin antaa ym­mär­tää, jopa islamiin kutsu­minen (da’wa) oli Mu­ham­ma­dil­le loppujen lopuksi toissijaista, vaikka yleensä ajatellaan, että muslimien vel­vol­li­suu­te­na on esittää ”us­kot­tomille” en­sin kutsu kään­tyä is­la­miin ja hyö­kätä hei­dän kimp­puunsa vas­ta sen jäl­keen, jos he ei­vät suostu alis­­tu­maan:

Ibn ‘Aun repor­ted on kerto­nut: Kir­joitin Nafi’lle ja ky­syin hä­neltä, onko tarpeel­lista kutsua (uskotto­mia) kään­ty­mään islamiin ennen heidän kohtaa­mistaan tais­te­lussa. Hän kir­joitti vasta­uk­seksi, että se oli tar­peen [vain] is­­lamin varhaisvai­heessa. Alla­hin lähettiläs suo­ritti yllätys­hyökkäyk­sen karjaansa juot­tamassa ol­leita pa­haa aa­vis­­ta­mat­to­mia Banu Musta­­liq -heimolaisia vastaan. Hän tappoi ne, jotka panivat vastaan ja van­gitsi loput. Juuri tuo­na päi­vänä hän sieppasi Ju­wairiya bint al-Ha­rithin [jal­ka­vaimok­seen]. Nafi’ sa­noi, että tämä perimätieto on pe­räisin Ab­dullah b. Uma­rilta, joka oli itse mukana ryöstö­retkei­lijöiden jou­kossa. (Sahih Muslim 19:4292)

”Terrorismi on osa is­lamin elä­mäntapaa, kyllä totisesti!”

Abu Iz­zadeen, sittem­min Bri­tanni­assa kielletyn Al Ghu­rabaa -muslimi­järjestön johtaja, korostaa, että terro­rismi on kiinteä osa isla­mia ja että ji­had on tä­nä päi­vä­nä jo­kai­sen mus­­li­­min henki­lö­koh­tai­nen vel­vol­li­­suus (fard al-ain):

Allah on antanut musli­meille, meille kai­kille, vel­vollisuu­deksi jiha­din. Näinä aikoina, rakkaat muslimi­veljet, ji­had on joka ai­noan yk­sittäisen muslimin henkilö­kohtainen velvolli­suus (fard al-ain). Ja kun puhun jihadista, en tarkoita kamppai­lua ylei­sessä mie­lessä. Tar­koitan jihadia! Meidän on tuettava jihadia fyysisesti, rahallisesti tai sanalli­sesti. Emme koskaan kuule imaamien julistavan tuolta saarnas­tuolista jihadia amerikka­laisia vas­taan, kos­ka he ovat pel­kureita. He pelkää­vät ame­rikkalaisia, he pelkää­vät brittejä. Kuinka monta kertaa olette näh­neet polii­sin mos­keijan ul­kopuolella tarkkaile­massa musli­miyhteisöä? He ha­luavat rau­hoittaa islamisteja. He ha­lua­vat islamin muuttu­van rak­kau­deksi ja rau­haksi. Ei, hyvät muslimi­veljet. Is­lam on tullut hal­litsemaan maail­maa, sillä kun Allah ku­vasi tätä uskontoa, hän kuvasi sitä totuu­den uskon­noksi. (–)

Tiedok­senne, rak­kaat mus­limi­veljet ja -sisaret: Terrorismi on erotta­maton osa islamia. Terrorismi on osa is­lamin elä­mäntapaa (din), kyllä totisesti! Allah sa­noi: ”Kau­histuttaak­semme Allahin vihollisia, meidän tulisi val­mis­tautua jihadiin.” Jihad on henkilö­kohtainen velvolli­suus, joka on lange­tettu mus­limimie­hille, sel­laisille kuin me täällä. Siksi sinun tulisi opet­taa pojal­lesi, kuinka ratsastaa ja kuinka ampua. Se on Mu­hammadin sunnan (esi­­kuval­­linen elä­mäntavan) mukaista, ja velvolli­suutesi isänä on opettaa häntä tule­maan mu­jahidiniksi (us­kon­so­­tu­rik­si). (–)

He halua­vat sanoa: ”Ei, ei, islam on vain itse­puolus­tusta, ei hyök­kää­vää jiha­dia.” Ei! Jihad on henki­lö­kohtai­nen vel­volli­suus. On kahta tyyppiä: hyökkää­vää jiha­dia (jihad-ta­lab), joka täh­tää val­loit­tami­seen ja shari’an mää­räys­vallan le­vittämi­seen; ja puo­lusta­vaa jiha­dia, musli­mi­mai­den suo­jele­mista. Tie­dok­senne: Muham­mad ot­ti osaa 27 taiste­luun! 27:ään! Ja ne kaikki olivat hyök­kää­viä jiha­deja! (–)

Siksi, kun kuulette uutisista, että muja­hidinit tap­poivat brittejä ja amerikka­laisia, äl­kää olko yllät­ty­neitä. Ei ole mikään uusi asia tappaa Al­lahin vi­hollisia. Saatatte sanoa: ”Ei, he ovat viat­tomia.” Yksikään kafir (uskoton) ei ole viaton! Viattomia ovat vain muslimit. Yksikään kafir ei ole viaton! (–)

Jokainen, joka aset­tuu kafirei­den puolelle uskovia vastaan, on yksi heistä! Jo­ten nuo nk. Al­lahin vi­holliset, jotka ovat pestautuneet britti­hallituk­sen … koska muistakaa, rakkaat muslimiveljeni, brittihalli­tus on liuta ris­ti­ret­kei­­lijöitä… ristiretkei­lijöitä, jotka tulevat tap­pamaan ja raiskaa­maan mus­li­meja. Jokainen, joka liittyy brittien ja ame­­rik­ka­lais­ten jouk­koi­hin, on uskonluopio (murtad kafir), ja ainoa rangaistus (hukum) hänelle on hänen kau­lansa katkaiseminen. Totisesti: joka muuttaa dininsä (mus­limielämän­tapansa), tappakaa hänet! Ottakaa heidän ra­han­sa ja omaisuu­­tensa ja tappakaa heidät, koska he ovat kafi­reita. Äl­kää siis ihme­telkö, että ame­­rikka­lais­ten mu­kana tul­leita sie­pataan ja heidän kaulansa katkais­taan. Pro­feetta kat­koi mo­nien us­kot­to­mien kauloja oma­na ai­kanaan. On merk­ki uskosta Allahiin, että rakas­taa mu­ja­hi­­dineja ja uskovia. Ja jos nä­ette kafi­rin, nöy­ryyttä­kää häntä.

Asioiden mittasuhteista

Tämä Islam – The Religion of Peace -sivustolla ole­va ver­tai­lu aut­taa aset­ta­maan asiat mit­ta­suh­tei­siin­sa:

Islamistit tappavat joka vuosi enemmän ihmisiä kuin Espanjan inkvisitio 350 vuoden aikana yhteensä. (Lähde)

Muslimiterroristit murhaavat joka päivä enemmän ihmisiä kuin Ku Klux Klan on murhannut yhteensä viimeisen 50 vuoden ai­kana. (Lähde)

Muslimiterroristit tappoivat kahdessa tunnissa (11.9.2001) sivii­lejä enemmän kuin Pohjois-Irlannin konflikti 36 vuoden aikana. (Lähde)

19 muslimikaappaajaa tappoi viattomia ihmisiä kahdessa tunnissa (11.9.2001) enemmän kuin USA on teloittanut rikollisia viimeisen 65 vuoden aikana. (Lähde)

Jihadia käsitteleviä haditheja, koraanin jakeita ja fatwoja…